Resultaten: Tevredenheidsenquête onder uitzendkrachten

In september 2022 hebben we een enquête gehouden onder alle uitzendkrachten van onze labels. Ruim 800 medewerkers hebben hierop gereageerd en de uitkomsten van dit onderzoek willen we graag delen.

Door vragen te stellen over onder andere het werk in het algemeen, contact met de Job Coach/coördinator en huisvesting kunnen wij de tevredenheid onder onze uitzendkrachten in kaart brengen. Zo zien we namelijk wat er goed gaat en waar nog verbeterpunten liggen. We vinden het als House of Work zeer belangrijk om hier onderzoek naar te doen, zodat we de kwaliteit van ons bedrijf en onze dienstverlening kunnen blijven optimaliseren.


Over de enquête

Ieder onderdeel in de enquête kon worden beoordeeld met een cijfer van 1 tot en met 5. Hierbij staat het cijfer 1 voor ‘zeer negatief’ en 5 voor ‘zeer positief’.
Daarbij kregen de respondenten de mogelijkheid om deze scores (tekstueel) verder toe te lichten. Dit zorgt voor nog betere inzichten in de enquêteresultaten en in sommige gevallen hebben wij al direct na de enquête actie kunnen ondernemen.
Om de betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen hebben al onze uitzendkrachten de mogelijkheid gekregen om de enquête volledig anoniem te kunnen invullen.


Werkgeluk en -tevredenheid

Een van de eerste vragen die werd gesteld, had betrekking op de werktevredenheid onder uitzendkrachten. Respondenten konden deze vraag beantwoorden met een cijfer van 1 t/m 5, waarbij het cijfer 1 staat voor zeer negatief en 5 voor zeer positief.
Uitzendkrachten zijn zeer tevreden over het werk dat zij doen. Maar liefst 86% geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn! 3% gaf aan ontevreden te zijn over het werk dat zij dagelijks bij onze klanten uitvoeren. In de motivaties van deze beoordelingen troffen wij interessante punten aan. Zo zagen wij bijvoorbeeld bij hoge/positieve beoordelingen dat vooral de sfeer en gezelligheid op de werkvloer belangrijke pijlers zijn voor plezier in het werk. Ook afwisseling in de werkzaamheden en voldoende werkuren zien we opvallend vaak terug bij hogere scores. Daartegenover worden lage lonen, gebrek aan respect en een minder gezellige werksfeer genoemd als punten bij een lage beoordeling.


Job Coaches en coördinatoren

In ons onderzoek is ook gevraagd naar ervaringen met Job Coaches en coördinatoren. Zo is onder meer onderzoek gedaan naar de manier van omgang en het contact. 80% van de respondenten zegt tevreden of zeer tevreden te zijn over het contact met zijn of haar Job Coach/coördinator.
Bij de hogere scores zien wij toelichtingen terug als: een aardig persoon, helpt wanneer het nodig is en dat problemen adequaat worden opgelost. Uiteraard zijn wij superblij met deze feedback. Een mooi compliment voor al onze Job Coaches/coördinatoren die zich iedere dag weer inzetten voor al onze uitzendkrachten.
Bij de lagere beoordelingen wordt ‘bereikbaarheid’ genoemd als motivatie. Ondanks het feit dat niet iedereen 24/7 bereikbaar kan zijn, begrijpen wij de wens vanuit de respondenten om snel in contact te willen staan met contactpersonen wanneer dit nodig is. Wij zullen daarom op zoek gaan naar mogelijkheden om onze service hierin te verbeteren. Zo zullen wij onze uitzendkrachten onder andere vooraf nog beter gaan informeren waar zij informatie kunnen vinden en op welke tijden wij bereikbaar zijn.


Huisvesting

Tot slot gaven de respondenten hun mening over de huisvesting (indien hier gebruik van wordt gemaakt). Van de mensen die in onze huisvesting wonen, geeft 75% aan tevreden of zeer tevreden te zijn met de huisvesting. Waarbij ‘mooie en schone woning’, ‘goede ligging’, ‘ruime kamer’ en ‘fijne huisgenoten’ worden genoemd als motivatie voor een positieve beoordeling. Wij zijn zeer trots op deze feedback, want dit zijn voor ons zeer belangrijke punten.
De toelichtingen bij lagere scores hebben betrekking op de kwaliteit van faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een raam dat slecht sluit. Maar: uit de hoge tevredenheidsscore blijkt over het algemeen de waardering voor de wijze waarop wij ons inspannen voor goede huisvesting! 
Wij blijven ons dan ook zeker inzetten om deze kwaliteit te kunnen blijven waarborgen en om onze huisvesting waar mogelijk te kunnen verbeteren.


Het afgelopen jaar hebben wij dezelfde enquête gehouden. Als wij de scores van dit jaar vergelijken met vorig jaar dan zien wij op alle punten een stijging van het gemiddelde resultaat. Hier zijn wij dan ook erg trots op! Wij willen ons continu blijven uitdagen en verbeteren, om het voor onze uitzendkrachten, opdrachtgevers en medewerkers zo goed mogelijk te doen.
Samen staan wij sterk en met elkaar kunnen wij dit mogelijk maken!