Aanpassingen 2023

Per 1 januari 2023 zijn er aanpassingen. De belangrijkste wijzigingen stippen we kort aan, zodat u een indruk krijgt van wat er verandert.

 

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari met 10,15% verhoogd. De regering volgt hiermee het advies van het CPB op om structureel inkomensverbeterend beleid te voeren, om de financiële schokbestendigheid van de huishoudens met de laagste inkomens te verbeteren.


Aanpassingen in de cao voor uitzendkrachten

Al in 2021 zijn de volgende wijzigingen afgesproken welke per 1 januari 2023 ingaan:

  • Voor iedereen in Fase A geldt een maximale periode van 52 gewerkte weken.
  • Indien de werknemer op 2 januari 2023 al 52 weken heeft gewerkt, start de werknemer direct per 2 januari 2023 in Fase B.
  • Indien de werknemer op 2 januari 2023 al drie jaar in Fase B zit, dient per 2 januari 2023 het dienstverband voortgezet te worden in Fase C.


Pensioen

Vanaf 2023 wordt de Basisregeling van StiPP aangepast. De werkgeverspremie wordt dan, net als in de Plusregeling, berekend op basis van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de franchise. Het percentage wijzigt hierbij van 2,6% over het pensioengevend salaris naar 8% over de pensioengrondslag. Door deze gewijzigde berekeningsmethodiek zijn de netto meerkosten voor reguliere uren beperkt tot enkele centen per uur, indien de franchise in verhouding met het pensioengevend salaris gelijk blijft in 2023 (dit is nog niet bekend gemaakt door StiPP). De Pensioenkosten voor toeslag- en overuren worden aanzienlijk duurder. De Basisregeling kent geen werknemersbijdrage. De premie wordt dus volledig door de werkgever betaald. Ook over opgebouwde reserveringen die bij de start van de pensioenregeling aanwezig zijn, moet pensioenpremie worden afgedragen.


Inlenersbeloning

In 2022 is opgenomen dat eenmalige uitkeringen voor vaste medewerkers ook moeten worden toegepast bij uw flexibele medewerkers. Cao-partijen hebben de invoering van de vaste eindejaarsuitkering per 1 januari 2023 verder uitgewerkt:

  • Onder vaste eindejaarsuitkeringen worden alle inkomensbestanddelen verstaan die jaarlijks dan wel anders periodiek repeterend worden uitgekeerd, zoals een 13de maand, eindejaarsuitkering en kerstgratificatie.
  • Toekenning vindt plaats volgens de bij de opdrachtgever geldende afspraken, zoals het moment van uitbetalen (bepaalde datum en/of bij einde dienstverband) en de voor de toekenning geldende voorwaarden.

Heeft u vragen, neem dan contact op met uw accountmanager. Dan heeft u de werkelijke impact van de cao-wijzigingen voor uw bedrijf snel scherp.