Stijging wettelijk minimumloon | 1 juli 2023

Het wettelijk minimumweekloon stijgt per 1-7-2023 van € 446,40 naar € 460,40, oftewel 3,136%.

De uurlonen zullen daarmee als volgt stijgen, afhankelijk van het aantal uren per werkweek. Voor flexkrachten met een salaris lager dan de onderstaande bedragen moeten we het uurloon verhogen naar het genoemde bedrag:
 

  36 uur per week                   37 uur per week                   38 uur per week                   39 uur per week                   40 uur per week                  

WML per uur
1 januari 2023                   

€ 12,40  € 12,07  € 11,75  € 11,45   € 11,16 

WML per uur
Na wetswijziging
1 juli 2023                  

€ 12,79  € 12,45  € 12,12  € 11,81  € 11,51 


Let op! De berekening van het WML zal per 1-1-2024 drastisch wijzigen! Zie hieronder:
 

Wetswijziging wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet Minimumloon. Het WML-niveau zal gebaseerd worden op een werkweek van 36 uur. Dit betekent dat de minimumuurlonen van langere werkweken worden verhoogd naar hetzelfde uurloon als bij de 36-urige werkweek. De aanpassing van het uurloon zal geen invloed hebben op de lengte van de werkweek. Deze zal volgens cao blijven bestaan. Het weekloon op 1-1-2023 bedroeg € 446,40 en dient als basis voor het bepalen van het uurloon (afgerond naar boven). In onderstaande tabel is te zien wat het uurloon op 1-1-2023 bedroeg bij de verschillende uren per werkweek. Daaronder is te zien dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt in het aantal uren per werkweek en dat er sprake is van een wettelijk minimumuurloon, ongeacht het aantal werkuren per week volgens een cao of bedrijfseigen regeling:
 

  36 uur per week                   37 uur per week                   38 uur per week                   39 uur per week                   40 uur per week                  
WML per uur
1 juli 2023                  
€ 12,79 € 12,45  € 12,12  € 11,81   € 11,51
WML per uur
Na wetswijziging
1 januari 2024                  
€ 12,79  € 12,79  € 12,79  € 12,79  € 12,79 


Let op: bedragen zijn gebaseerd op het WML-niveau van 1-7-2023. De indexatie die de overheid per 1-1-2024 zal vaststellen, is hierin nog NIET verwerkt.

Ondanks de richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie wordt er geen wettelijk minimumloon op EU-niveau geïntroduceerd. Het vaststellen van het minimumloon blijft een nationale bevoegdheid. Wel zijn er 4 elementen vastgesteld die de lidstaten moeten gebruiken bij het bepalen van de hoogte van het minimumloon. Deze elementen zijn: koopkracht, het loonniveau en de -verdeling, loongroei en arbeidsproductiviteit.

 

CAO-ontwikkelingen

Verschillende bedrijfstak-cao's zijn ofwel voor een nieuwe periode afgesloten of hebben tussentijdse aanpassingen. Hieronder volgt een opsomming van de bedrijfstak-cao's waar per 1 juli 2023 een wijziging wordt doorgevoerd:
 

CAO Loonverhoging per 1-7-2023
Bouw & Infra 2,50%
Gespec. Detailhandel Bloemen & Planten 2,00%
Glastuinbouw 2,00%
Groen, grond en infrastructuur 1,00%
Groothandel Groenten en Fruit € 25,00 per maand